20.04.2024 Beste klanten en leveranciers,
Op 6 juni 2024, na 40 prachtige jaren, sluiten wij de deuren van onze onafhankelijke Volvo garage. Het medisch probleem van Geert en de evolutie in de auto-industrie heeft ons doen besluiten onze activiteiten te beëindigen. Wij willen u van harte bedanken voor uw vertrouwen en loyaliteit door de jaren heen. Wij koesteren de vele herinneringen en vriendschappen die we samen hebben opgebouwd. Hartelijk dank. Geert en Kristof
 

Uittreksel van onze algemene voorwaarden van verkoop en herstellingen - CARYNCAR.COM BV

Door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord zowel met onze algemene als met onze bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Termijnen

Onze leveringstermijnen die voorkomen op de bestelbon of de bevestiging van de bestelling, zijn zonder enige verbintenis en slechts ter aanduiding gegeven. De gebeurlijke vertragingen welke aan ons zouden te wijten zijn, kunnen geen aanleiding geven tot strafbedingen, vergoeding, ontbinding of verbreking van de bestelling.

Zodra de bestelde goederen klaar zijn, brengen wij de klant ervan op de hoogte en deze wordt dan gehouden binnen de acht dagen de levering in ontvangst te komen nemen en het saldo van de betreffende factuur te betalen.

Zo de klant de bestelde goederen niet in ontvangst zou nemen, heeft de verkoper het recht de verbreking van de overeenkomst ten laste van de koper te veroorzaken, die van rechtswege zal plaats hebben 8 dagen na een daartoe verstuurde brief. ln dat geval heeft de verkoper de keuze tussen een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs van de bestelling of zijn reëel geleden schade.

Verzekering - Vervoer

Onze goederen worden steeds op eigen risico van de klant verstuurd, zelfs indien dit franco van port en rechten gebeurt.

De goederen worden door ons nooit verzekerd, behoudens schriftelijk verzoek van de klant, en uitsluitend op zijn kosten.

Mechaniciens en bestuurders

De klant neemt de volledige aansprakelijkheid op zich voor het personeel dat tot zijn beschikking wordt gesteld en in zijn dienst wordt geacht. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inbreuken door dit personeel gedaan.

Betalingen

Om het even welk van ons materiaal, leveringen en prestaties zijn betaalbaar zonder disconto bij de levering onder aftrek van de eventuele gestorte overschotten.

De eigendom van om het even welke verkochte levering en materiaal zal slechts aan de koper overgemaakt worden nadat deze de totale koopprijs zal betaald hebben, alsook de taks en de gebeurlijke interesten. Vertraging in de levering of een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de klant daardoor de toelating heeft zijn betaling te schorsen.

Bij betaling per checks of overschrijving, kan de levering uitgesteld worden tot bij voleindiging van deze verrichting.

Elke vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven factuur wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, en zal een intrest opbrengen van 12% op jaarbasis.

Waarborg

a) Verkoop van stukken.

Wij waarborgen onze leveringen van stukken en herbewerkte gehelen tegen elk gebrek in de stof, slechte verwerking of fout bij de behandeling gedurende een termijn van een jaar vanaf de datum van aankoop. De behandeling behorende bij de toepassing van de waarborg is te onzen laste.

b) Werken en herstellingen.

Een waarborg van drie maand is voorzien op de goede uitvoering van elk werk of prestatie in onze werkplaatsen. Ze slaat slechts op de werken die door onze firma uitgevoerd worden en de stukken die door haar hersteld of geleverd werden, zoals gepreciseerd in onze factuur.

Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de herstelling of de kosteloze vervanging van onze werkhuizen van de door onze technische dienst erkende gebrekkige stukken of delen, met uitsluiting van enige schadevergoeding.

De onderdelen welke niet door de constructeur van het materiaal vervaardigd worden en de werken die aan onderaannemers toevertrouwd zijn, worden slechts gedekt door de waarborg die gebeurlijk door de leverancier gegeven wordt.

De klant die onderhoudsbeurten of herstellingen uitvoert of laat uitvoeren buiten onze werkplaatsen met behulp van onderdelen die bij ons gekocht werden, neemt de volledige verantwoordelijkheid daarvoor op zich, met uitsluiting van elk verhaal tegen ons uit hoofde van enige schade veroorzaakt door deze werken en/of prestaties.

Klachten

Om in overweging genomen te worden moet elke klacht betreffende de levering van werkstukken of een herstelling van voertuigen of materiaal ons bereiken ten laatste vijftien dagen na de datum van de factuur.

Rechtsmacht

Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de verkoper woonst heeft indien hij een fysisch persoon is, of de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is indien dit een maatschappij is.

De onderhavige clausule van bevoegdheid is in het belang van de verkoper bedongen die derhalve ervan afstand kan doen indien hij het nuttig acht.

Geldigheid van de overeenkomst

Enkel de wettelijke handtekeningen verbinden geldig de verkoper. De persoonlijke gegevens op dit document zijn bestemd voor intern gebruik en promotieacties van onze onderneming. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 (bescherming van het privé-leven) heeÍt u het recht deze gegevens in te zien en, indien nodig te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en mis geen enkele promotie of aankondiging.

Door aan te melden op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy richtlijnen en zal u e-mails ontvangen i.v.m. promoties of interessante informatie gerelateerd aan ons aanbod.